Obsah

Starostka obce

Irena Skladanová

tel.: +421 36 7720380
mob.: 0903 239 394

 

Starosta obce

Starosta je predstaviteľom a  najvyšším výkonným orgánom obce podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce.