Obsah

Zástupca starostky

Mgr. Csilla Tenczel

Zástupca starostu

Zástupca starostu zastupuje starostu v nasledujúcich veciach:

  • koordinovanie činnosti medzi jednotlivými komisiami obecného zastupiteľstva a obecným úradom,
  • koordinovanie činnosti medzi obecnou radou a obecným úradom,
  • zabezpečovanie materiálno-technických a priestorových podmienok pre výkon činnosti poslancov obecného zastupiteľstva,
  • koordinovanie a zjednocovanie činnosti komisií obecného zastupiteľstva,
  • kontrola vybavovania návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách,
  • zabezpečovanie kontaktov medzi poslancami, starostom,
  • spracovávanie koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce v spolupráci so starostom a zamestnancami obce,
  • schvaľovanie pracovných ciest poslancov obecného zastupiteľstva po predchádzajúcom súhlase starostu,
  • účasť na kontrolách a pri vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
  • vedenie, v zákonom stanovených prípadoch, zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,