Obsah

Poslanci OZ

Obecné zastupiteľstvo obce Bielovce 2014 - 2018

Mgr. Csilla Tenczel nezávislá kandidátka
Peter Sziliczai nezávislý kandidát
Mária Kuraliová SMER-SD  2014 - 2015
Atila Németh SMER-SD
Ľudovít Mestra SMER-SD do 15.6.2018
Monika Liliová SMK-MKP  2016 -

Poslanci OZ

Obecné zastupiteľstvo obce Bielovce 2018 - 2022

Mgr. Csilla Tenczel nezávislá kandidátka
Linda Baková nezávislá kandidátka
Zuzana Laszabová nezávislá kandidátka
Nikoleta Töröková SMER-SD
Ľudovít Mestra nezávislý kandidát
   
Obecné zastupiteľstvo

Podľa § 11 zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky

Obecné zastupiteľstvo v Bielovciach je zložené z 5 poslancov.

Spôsobilé rokovať  a uznášať sa je  schopná  ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

Obecné zastupiteľstvo rokuje raz za  tri mesiace, zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce. Rokovanie je zásadne verejné a koná sa v zasadačke obecného úradu.

Postavenie, kompetencie, povinnosti a práva poslancov ustanovuje zákon o obecnom zriadení č.369/1990 Zb.